Xem Zoom
 • Product Color

  Lựa chọn sản phẩm

  Số lượng bán nhỏ nhất: 10

  Màu đã được sử dụng

  Kích thước màn hình

  Tỏng:
  $ $
  

  CỠ & Vị trí

  Rộng
  Cao
  Tỷ lệ mở khóa
  Xoay
  °
  Chọn màu sắc
  Chọn font
  Màu kí tự
  Kiểu ký tự
  Căn text
  Rộng
  Cao
  Tỷ lệ mở khóa
  Xoay
  °
  VIền ngoài
  Nhập đầy đủ danh sách tên và số của bạn
  Tên Số Kích cỡ

  Gõ ký tự của bạn sau khi thêm QRCode